Ekspresowa dostawa pasz dla koni od Polski Żłób

Zamówienia złożone do godz. 14.30 wysyłane są w dni robocze tego samego dnia.

Pobierz katalog produktów

Katalog produktów Polski Żłób

Czy wiedziałeś, że musli albo granulat można zapakować od razu do wygodnego kartonu? pasza w kartonie od Polski Żłób - innowacja w stajni

Innowacyjne opakowanie paszy dostępne dla Ciebie. Zobacz nasze SMARTBOX'y.

Produkt dnia
Nature Amino Musli 15kg
Nature Amino Musli 15kg

144,00 zł

szt.
Nature Balancer Pregnant Pro 15kg
Nature Balancer Pregnant Pro 15kg

132,00 zł

szt.

Taki mały a zawiera tak dużo. Sprawdź nasze Box'y! Doskonałe na zawody oraz w podróży. Od dzisiaj nie musisz zabierać worków lub wiaderek. Wystarczy poręczne pudełko czyli nasz Competition Box. Wypróbuj!

pasza w kartonie - Competition Box 3kg - energetyczny granulat dla koni

Sprawdź jakie wersje CTBoxów przygotowaliśmy

Dopasuj do potrzeb żywieniowych Twoich koni - produkty Polski Żłób

Sprawdź nasze tabele dopasowania produktów.

Program Lojalnościowy

Program Lojalnościowy "SPASZOWANI" sklepu Polski Żłób.

A. ZAREJESTRUJ SIĘ;

Program Lojalnościowy sklepu Polski Żłób - najlepsze pasze dla koni

 B. ZGARNIJ PUNKTY;

Wydane 30 PLN = 1 pkt;

Program Lojalnościowy sklepu Polski Żłób - najlepsze pasze dla koni

C. ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA - jeśli chcesz uzyskać dodatkowe punkty;

NEWSLETTER = 10pkt;

Program Lojalnościowy sklepu Polski Żłób - najlepsze pasze dla koni

D. NAPISZ OPINIĘ O PRODUKCIE I ZDOBYWAJ KOLEJNE PUNKTY;

Opinia o produkcie = 3 pkt;

Program Lojalnościowy sklepu Polski Żłób - najlepsze pasze dla koni

E. WYMIEŃ PUNKTY NA PRODUKTY;

 Kupując produkt płacisz punktami; 1 pkt = 1 pln.Program Lojalnościowy sklepu Polski Żłób - najlepsze pasze dla koni

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z Programu Lojalnościowego przez Klientów. Program lojalnościowy oznaczony jest nazwą "SPASZOWANI"
2. Poniższe pojęcia mają w niniejszym Regulaminie znaczenie:

 1. Organizator - Polski Żłób Gnutek Kluczyk spółka jawna, właściciel sklepu sklep.polskizlob.pl
 2. Program Lojalnościowy, SPASZOWANI - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem sklep.polskizlob.pl na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

II. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każda osoba, która:

 1. zarejestrowała w Sklepie konto klienta zgodnie z regulaminem Sklepu oraz
 2. zaakceptowała treść regulaminu Sklepu - z zastrzeżeniem dalszych zapisów niniejszego paragrafu.

III. Punkty w Programie Lojalnościowym

Klient składając zamówienie w sklepie sklep.polskizlob.pl otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według poniższych zasad:

 1. Za każde wydane 30 zł klient otrzymuje 1 punkt
 2. Punkty przyznawane są w ramach pojedynczych zamówień. Liczba punktów obliczana jest z sumy cen produktów po uwzględnieniu rabatów. Koszt wysyłki nie jest uwzględniany.

Dodatkowo klient otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według zasad:

 1. za zapisanie się do NEWSLETTERA otrzymuje 10 punktów
 2. za pozostawienie opinii o produkcie na stronie Sklepu 3 punkty
 3. Opinia o produkcie musi posiadać minimum 150 znaków. Punkty przyznawane są po zatwierdzeniu opinii.

Punkty wymieniane są na produkty dostępne na stronach Sklepu zgodnie z zasadą 1 punkt = 1 zł. W koszyku klienta nie mogą znajdować się wyłącznie produkty wymieniane za punkty. Koszyk musi zawierać także produkty, za które dokonane zostanie zapłata.

Po każdym wykorzystaniu punktów, punkty kasują się i naliczanie nowych punktów liczone jest od początku.

Z Programu Lojalnościowego wyłączone są wszystkie produkty Pasza w Abonamencie: Abonament BlackEdition, GoldEdition, SilverEdition.

IV. Czas trwania Programu Lojalnościowego

 1. Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 29.10.2022 godz.15.00.
 2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:
  • Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na miesiąc wcześniej, tak aby nie naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. W przypadku zakończenia Programu - nie wykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary w Sklepie).
 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie, w szczególności poprzez przesłanie Organizatorowi stosownego oświadczenia.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty.

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 3. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:
  • w formie pisemnej na adres: Polski Żłób Gnutek Kluczyk spółka jawna, 22-400 Zamość, ul. Karola Namysłowskiego 2 lub
  • pocztą elektroniczną, na adres: sklep@polskizlob.pl
 2. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest na witrynie Sklepu pod adresem: https://sklep.polskizlob.pl/program-lojalnosciowy-polski-zlob
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie
 3. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 4. W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl